Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ

(MEB Sertifikalı)

PROGRAMIN İÇERİĞİ;

BİRİNCİ BÖLÜM

1. Girişimcilik ve Kariyer Olarak “Dış Ticaret Mesleği”

a. Girişimcilikle ilgili temel esaslar

b. Başarı hikâyeleri

c. Dış ticaret mesleğinin analitik anlatımı

 2. Dış Ticarete Nasıl Başlamalı?

a. Dış ticaretin önemi

b. Dış ticarete başlarken dikkate alınacak hususlar

c. Şahsî yetenekler

ç. Lisan bilgisi

d. Mevzuat ve uygulamayı bilmenin önemi

e. Pazar araştırması

f. Dış pazarların analizi

3. İşletmeleri Dış Ticarete İten Nedenler

4. İşletmelerin uluslararası işletme isteği,

A. İşletmelerin uluslararası işletme isteğinin nedenleri,

B. İşletmelerin uluslararası işletme unvanı süreci ve yöntemleri,

5. Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler

a. 24 Ocak 1980 kararları öncesi dünya ve Türkiye

b. 24 Ocak 1980 kararları sonrası dünya ve Türkiye

c. Türkiye ve dünya dış ticaretindeki dönüm noktaları ve sonuçları

6. Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve Dış Ticaret Uygulamalarına Etkisi

a. Dünya Ticaret Örgütünün global ticaretteki etkileri

b. Uluslararası Entegrasyonlar (AB; NAFTA; ASEAN; MERCOSUR; EFTA vd.)

7. AB’nin Yapısı ve Güncel Durumun Dış Ticaretimize Yansımaları

a. AB’nin organizasyonu ve uygulamaya yönelik yapısı

b. AB sürecinin ülkemiz ve AB dışındaki ülkelerle olan ticaretimiz açısından önemi

8. Türkiye-AB Ticari ilişkileri (Gümrük Birliği, Müzakere Süreci ve Dış Ticaret)

a. Gümrük Birliği öncesi ve sonrası Türkiye’nin AB’ye karşı durumu

b. Tam üyelik sürecindeki beklentiler ve sürecin değerlendirilmesi

9. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulamadaki Önemi

a. Türkiye’nin ikili dış ticaret ilişkileri açısından önem arz eden Serbest Ticaret Anlaşmaları ’nın uygulama ve ihracatımız açısından önemi

b. EFTA üyesi ülkeler (Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri)

 

 İKİNCİ BÖLÜM

1. Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar

a. Türkiye’nin dış ticaret ile ilgili idari ve kurumsal yapısı

b. Kurumsal yapı içinde birimlerin görevi

2. İhracatçı / İthalatçı Şirket Kuruluşları

a. İhracatçı olmanın Şartları

b. Dış ticarete başlarken uygun firma kurulması, avantajlar-dezavantajlar

c. İhracata hazırlık

ç. “Fiilî ihracat” kavramı

d. İhracatta maliyet unsurları

e. İhracatın sona ermesi

3. Dış Ticaret Şirketleri, İhracatçılar ve KOBİ’ler Açısından Önemi

a. KOBİ kavramı ve Türkiye’deki KOBİ süreci

b. Dış Ticarette KOBİ’ler için firma modelleri ve bunlarla ilgili öneriler

4. İhracat Yöntemleri

a. Doğrudan ihracat

b. Dolaylı ihracat

c. Doğrudan ve dolaylı ihracatın faydaları

5. İhracat Türleri

a. Özellik arz etmeyen ihracat

b. Kayda bağlı ihracat

c. Konsinye ihracat

ç. Kredili ihracat

d. Takas muamele

e. Transit ticaret

f. Reeksport

g. Diğer türler

6. Dış Ticarette Yazışma Teknikleri

a. Yazışma disiplininin önemi

b. Yurt dışı alıcılarla yazışma

c. Yurt içindeki kamu kurumlar ve meslek örgütleriyle yazışma

ç. Yazışma kalıpları

d. Evrak işlemleri

- Evrak Kaydı

- Dosyalama

- Arşivleme

- Evrak imhası

7. Dış Ticarette Risk Kavramı

a. Dış ticarette riskin tanımı

b. Risk aşamaları

c. Riskten korunma yöntem, teknik ve olanakları

8. Uluslararası Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim

a. Sözleşme kavramı ve uygulamadaki önemi

b. Sözleşme türleri ve içerikleri

c. Uyuşmazlık hâlleri

ç. Uyuşmazlıklarda çözüm yolları

- Sulhen çözüm, tahkim yoluyla çözüm

- Mahkeme yoluyla çözüm

9. Dış Ticarette Teslim Şekilleri

 1. EXW - İş Yerinde Teslim
 2. FCA - Taşıyıcıya Masrafsız Teslim
 3. FAS - Gemi Doğrultusunda Masrafsız
 4. FOB - Gemide Masrafsız Teslim
 5. CFR - Masraflar Navlun Dahil Teslim
 6. CIF - Masraflar Sigorta Navlun Dahil
 7. CPT - Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim
 8. CIP - Taşıma Sigorta Ödenmiş Olarak
 9. DAT - Terminalde Teslim
 10. DAP - Belirlenen Yerde Teslim
 11. DDP - Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

10. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 1. Peşin ödeme,
 2. Mal mukabili ödeme,
 3. Vesaik mukabili ödeme,
 4. Akreditifli ödeme,
 5. BPO - Banka Ödeme Yükümlülüğü,
 6. Konsinye satış ile ödeme,
 7. Kabul kredili ödeme,
 8. Prefinansmanı ile ödeme
 9. Karşı ticaret şeklinde ödeme,
 10. Mahsuben ödeme şekilleridir.
 11. Açık hesap şeklinde ödeme,

11. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

a. Proforma fatura, ticari fatura

b. Ülkelere göre düzenlenen belgeler

- ATR

- EUR.1

- Menşe şehadetnamesi

- Özel menşe şehadetnamesi (GSP Form A)

c. Taşıma belgeleri

- Deniz konşimentosu (Konşimento)

- Kara yolu konşimentosu (CMR)

- Hava yolu konşimentosu

- Demir yolu konşimentosu (hamule senedi)

ç. Ürün gruplarına göre alınan belgeler

d. Bu evrakın alındığı kuruluşlar

e. Örnek olay anlatımları

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1.İthalat Sistemimizin Çerçevesi

a. İthalatçı olma şartlar

b. İthalata hazırlık aşamaları

c. İthalatı yasak mallar

ç. İthalatın aşamaları

d. İthalat ve kambiyo uygulaması

e. İthalatta vergiler

f. İthalat rejim kararının değerlendirilmesi

g. İthalatta riskler

2.İthalat Türleri

a. Kredili ithalat

b. Bedelsiz ithalat

c. Diğer ithalat türleri

3.İthalat Rejiminin ve ithalat Tebliğlerinin Analizi

a. İthalat uygulamalarında tebliğ düzeni

b. Tebliğlerin önemi ve inceleme yöntemi

c. Yorum teknikleri

4. Malların Tanımı

a. Dış ticarette malın tanımı ve önemi

b. Malı tanımanın yararları

5. Gümrük Tarife Pozisyonları

a. GTİP kavramı

b. GTİP ’in uygulamadaki ve vergilendirmedeki önemi

6.İstatistiklerden Yararlanma

a. Dış ticaret istatistikleri ve yorumlanması

b. Dış ticaret istatistiklerinin değerlendirilmesi

c. Dış ticaret istatistiklerinin analizlerde kullanılması

7. İthalatta Haksız Rekabetten Korunma (Anti-damping vb.)

a. Ticaret politikası önlemleri

b. Haksız rekabeti düzenleyen kurallar

c. Damping

ç. Anti-damping uygulamaları

8. E-ticaret Uygulamaları

a. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi

b. E-Ticaret ve uygulama alanları

c. KOBİ ihracata hazırlık kredileri

ç. Sevk öncesi reeskont kredisi

d. Kısa vadeli ihracat alacakları iskonto programları

9. Özellikli Krediler

a. Yurtdışı mağazalar yatırım kredisi

b. Özellikli ihracat kredisi

c. Gemi inşa ve ihracatı finansman programı

ç. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı

d. Çevre uygulama esasları

10. Uluslararası Pazarlama

a. Pazarlamanın projelendirilmesi ve strateji belirleme

b. Örnek bir uluslararası pazarlama projesi

c. Ürünler-sektörler-alıcılar-piyasalar

ç. Pazarlama teorisyenleri ve uygulamacılar

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Dış ticarette Standartlar

a. Kalite belgeleri

b. CE işareti ve uygulaması

3. Marka ve Patent

a. Marka tescili

b. Marka koruma

c. Marka destekleri

ç. Patent

d. Fikrî mülkiyet hakları

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

1. Gümrük işlemleri

a. Gümrük mevzuatı ve uygulamadaki önemi

b. Gümrük beyannamesi ve doldurulması

     -İhracat Gümrük Beyannamesi,

    - İthalat Gümrük Beyannamesi,

c. Gümrükleme işlemleri ve uygulama örnekleri

2. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

a. Dahilde işleme rejimi (DİR)

b. DİR uygulama örnekleri

c. DİR otomasyon sistemi

ç. Hariçte işleme rejimi ve uygulama örnekleri

d. Antrepo rejimi

e. Geçici ithalat

f. Geçici İhracat

g. Gümrük Kontrolü altında İşleme rejimi

 

ALTINCI BÖLÜM

1. Nakliye ve Lojistik

a. Lojistik ve dış ticaretteki önemi

b. Lojistiğin aşamaları

c. Taşıyıcı sorumluluğu

ç. Taşıyıcının eşyayı koruma yükümlülüğü

d. Taşıma yükümlülüğü

e. Taşıyıcının yükümlülüğünü ortadan kaldıran hâller

2. Navlun ve Sigorta

a. Navlun kavramı

b. Sigorta poliçelerinin türü

c. Sigorta edilen riskler

3. Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

a. Fiyatlandırmada yöntem

b. Fiyatlandırma kalemleri

c. Fiyatlandırmada rasyonellik ve gerçekçilik

ç. Teklif hazırlama yöntemi

4İhracat simülasyonu

 

YEDİNCİ BÖLÜM

1. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

a. İhraç Kayıtlı Satışlar ve İhraç Kayıtlı Alışlar

b. Bavul Ticareti Kapsamında İhracat,

     -Yolcu Beraberinde Eşya İhracatı,

c. Kargo Yöntemi İle İhracat,

d. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında İhracat,

e. Transit Ticaret ve Transit Taşımacılık Kapsamın da İhracat,

f. Konsinye İhracat İşlemleri ve Uygulama Örnekleri,

2. Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgelerde İthalat, İhracat

a. Serbest Bölgeler Yönetmeliğinin amacı,

b. Serbest Bölgelerde Teşvikler,

c. Serbest Bölgelerde Vergi ve Diğer yasal uygulamalar,

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

1. Dış Ticarette Muhasebe İşlemleri

a. İhracatta Muhasebe İşlemleri,

b. İthalat Muhasebe İşlemleri,

2. Dış Ticarette KDV İşlemleri

a. İhracatta KDV İşlemleri ve KDV İadesi

b. İthalatta KDV İşlemleri ve KDV İadesi

c. Dış Ticarette Tevkifatlı İşlemler

d. Dış Ticarette İndirimli Oranlara Tabi İşlemler

     - Yurt İçi İndirimli Oranlara Tabi İşlemler,

     - Yurt Dışı İndirimli Oranlara Tabi İşlemler,

     - Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İhracatında İndirimli Oranlara Tabi İşlemler,

     - Gıda Ürünleri İhracatında İndirimli Oranlara Tabi İşlemler,

3. Dış Ticarette ÖTV İşlemleri

a. İhracatta ÖTV İşlemleri ve ÖTV İadesi

b. İthalatta ÖTV İşlemleri ve ÖTV İadesi

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

1. Dış Ticarette Leasing (Finansal Kiralama) İşlemleri

a. Finansal Kiralama İşlemleri ve İhracat,

b. Finansal Kiralama İşlemleri ve İthalat,

2. Dış Ticarette Faktöring İşlemleri

a. İhracatta Faktöring İşlemler,

b. İthalatta Faktöring İşlemler,

3. Dış Ticarette Forfaiting İşlemleri

a. İhracatta Forfaiting İşlemler,

b. İthalatta Forfaiting İşlemler,

 

ONUNCU BÖLÜM

1. İhracatın Teşviki Yöntemleri

a. Genel ihracat teşviki

b. İhracatta devlet yardımları (ar-ge, çevre, ofis-mağaza-büro, Pazar araştırması, fuar, istihdam, eğitim, imaj-marka, tarım)

2. Yatırım Teşvikleri ve Dış Ticaret Teşvikleri

a. Yatırım Teşviklerinin Amacı,

b. Yatırım Teşviklerinin Çeşitleri,

c. Türkiye ve Bursa da Yatırım Teşvik Uygulamaları,

d. Yatırım Teşviklerde Belgeler,

e. Yatırım Teşvik Uygulama Örnekleri.

3. KOSGEB Teşvikleri ve Dış Ticaret Teşvikleri

a. KOSGEB teşviklerinin amacı, çeşitleri,

b. KOSGEB teşviklerinden uygulama örnekleri,

4. AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) Teşvikleri ve Dış Ticaret Teşvikleri

a. AR-GE teşviklerinin amacı, çeşitleri,

b. AR-GE teşviklerinden uygulama örnekleri,

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM

1. Dış Ticaretin Finansmanı

a. Dış Ticarette Türev Ürünleri,

   - Swap İşlemleri,

   -Forward İşlemleri,

   - Spot İşlemleri,

   - Vadeli Opsiyon İşlemleri,

b. Dış Ticarette BASEL-II ve Kriterleri, 

b. Dövizli İhracat ve İthalat Kredileri

c. Bankacılık Sektörü Enstrümanları,

    -  İhracatçı Ülke Kredileri,

    - İhracat Akreditif Kredileri,

    - İthalat Akreditifi Kredileri,

    - Aval kabul kredisi,

    - İhracatçı ve İthalatçıya Özel T.L Kredileri,

    - Alternatif Döviz tevdiat hesapları

    - Sigortalı İhracat Kredisi,

    - Ticari Alacakların Sigortalanması,

    - Yurt Dışı Firma Bülteni,

    - Yurt dışı firma istihbaratları,

    - Prefinansman Kredileri

2. Eximbank Kredileri

a. Eximbank ve ihracatçı banka özellikleri,

b. Eximbank Nakdi İhracat Kredileri,

c. Eximbank Ayni İhracat Kredileri,

d. Diğer Eximbank Kredileri.

3. Eximbank Kredi Garanti Sigorta Programları,

a. Eximbank Kredi Garanti Sigorta Programı uygulama esasları

b. Eximbank Kredi Garanti Sigorta Programı İskontosu,

4. Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması

a. Kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı(sevk öncesi ve sevk sonrası)

b. Spesifik ihracat kredi sigortası programı

c. Spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası politik risk programı

ç. Spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası kapsamlı risk programı

 • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75