Telefon: 0224 4532072
Kurs Süresi:       Kurs Ücreti: 0 TL

kredi kartları KARTLARINA UZEMMOREENSTITU.COM ÜZERİNDEN UYGUN KOMİSYON ORANLARI İLE 9 TAKSİT YAPILMAKTADIR.

MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

(MEB Sertifikalı)

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ :

BİRİNCİ BÖLÜM

1- MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

    a-Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi farkları ve ilişkileri

    b-Maliyet muhasebesinin amaçları

    c- Maliyet muhasebesi terminolojisi

    d-Maliyet giderlerinin doğal sınıflandırılması

    e-Diğer maliyet kavramı

2-    MALİYETLERİN AKIŞI VE MALİYET MUHASBESİ SİSTEMLERİ

    a-    Üretim maliyetlerinde maliyetlerin akışı

    b-    Maliyet muhasebesi sistemleri

İKİNCİ BÖLÜM

1-    DİREK HAMMADDE GİDERLERİ

 a-    Hammadde kavramı

 b-    Direkt ve endirekt hammaddelerin satın alınmasından tüketimine kadarki aşamalar

2-    İŞÇİLİK GİDERLERİ VE İLGİLİ BAZI ÖZEL SORUNLAR

a-    İşçilik giderleri kavramı

b-    İşçilik giderleri türleri

c-    İşçilik miktarının (süresinin) belirlenmesi

d-    Ücret sistemleri

e-    Boşa geçen zaman karşılığı ücretler ve muhasebeleştirilmesi

 f-     Fazla çalışma ödemelerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi

g-    İzin, tatil ve ikramiye ödemelerinin muhasebeleştirilmesi

h-   İşçi kıdem tazminatlarının maliyetlerle ilişkisi

i-     Harekete geçirme maliyetleri

j-     Düzeltme ve yenileme işçiliği

k-    Sosyal sigorta primi işveren hissesi

l-     Parça parça ücret ödemeleri

m-  Verimlilik primleri

n-   İşçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve Türkiye’deki uygulama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1-    GENEL İMAL GİDERLERİ

   a-    Genel imal giderlerinin tanımı, türleri ve özellikleri

   b-    Genel imal giderlerinin gösterdiği farklılıklar

   c-    Genel imalat giderlerine ilişkin özel konular

2-    SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİNDE MAMÜL MALİYETİNİN SAPTANMASI

a-    Sipariş maliyeti sisteminin tanımı ve ilkeleri

b-    Sipariş maliyeti sisteminin yarar ve sakıncaları

c-    Mamul maliyetinin sipariş maliyeti sistemine göre saptanması

d-    Genel imalat giderlerinin mamullere (siparişlere) yüklenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-    SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMASI

a-    Sipariş maliyeti sisteminin sayısal bir örnekle açıklanması

2-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA

a-     Mamul maliyetlerinin saptanması

b-    Safha maliyeti sisteminde muhasebe kayıtları

BEŞİNCİ BÖLÜM

1-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNİN GENEL İMALAT GİDERLERİNİN DAĞITIMI

a-    Gider merkezleri

b-    Genel imalat giderlerinin işlem ve hizmet gider merkezinde toplanması

c-    Genel imalat giderlerinin dağıtımında tahmini yükleme oranlarının kullanılması

2-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE HİZMET GİDER MERKEZLERİNDE TOPLANAN İMALAT GİDERLERİNİN ÜRETİM MERKEZLERİNE DAĞITIMI

a-    Hizmet eder merkezleri giderlerinin işlem gider merkezlerine dağıtımı

b-    Hizmet gider merkezleri giderlerinin işlem gider merkezlerine dağıtımını gösteren bir örnektir.

ALTINCI BÖLÜM

1-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE ÜRETİM MERKEZİNDE TOPLANAN ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMULLERİNE YUKLENMESİ

a-    Tek safhalı

b-    Çok safhalı

2-    GENEL İMALAT GİDERLERİNİN DAĞITIMINDA VE YÜKLENMESİNDE TAHMİNİ YÜKLEME ORANLARININ KULLANILMASI

a-    Genel imalat giderleri tahmini yükleme oranlarının hesaplama nedenleri

b-    İşletme için tek bir genel imalat giderleri yükleme oranının kullanılmasında yükleme oranının hesabı

c-    İşletme gider merkezinde ayrılması ve her gider merkezi için ayrı yükleme oranı kullanılması durumunda genel imalat giderleri tahmini yükleme oranlarının hesaplanması

YEDİNCİ BÖLÜM

1-    SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE SAFHALARDA DEĞİŞİK TÜR MAMULLERİNİN BİRARADA ÜRETİLMESİNDE MAMUL MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

a-    Safhalarda birden fazla mamulün birlikte üretilmesi

b-    İlk safhada üretilen mamulden sonraki safhalarda birden fazla mamul üretilmesi durumunda maliyetlerin hesaplanması

c-    Safhalarda üretilen çeşitli mamullerin birbirlerinden ayrılmaması durumunda maliyetlerin hesaplanması

d-    İşlemlerin muhasebeleştirilmesi

2-    KUSURLU (BOZUK) MAMULLERİN VE FİRELERİN MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

a-    Kusurlu ve bozuk mamullerde maliyet hesaplaması ve muhasebeleştirilmesi

b-    Firelerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

1-    YAN VE BİRLEŞİK MAMULLERİN MALİYETLERİNİN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

a-    Yan ve birleşik mamul kavramı

b-    Yan mamul maliyetlerinin hesaplanması

c-    Birleşik mamullerin maliyetlerinin hesaplanması

2-    MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN KURULMASI

a-    Sistemin kurulmasına yönelik ön çalışma

b-    Sistemin gerektirdiği kayıt ve rapor düzeninin kurulması

c-    Maliyet muhasebesini yürütecek organizasyonun kurulması

d-    Maliyet muhasebesi yönetmeliğinin hazırlanması

DOKUZUNCU BÖLÜM

1-    TÜRKİYEDEKİ TEKDÜZE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNDE SİPARİŞ VE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN UYGULANMASI

a-    Tek düzen muhasebe sisteminin tanımı ve türleri

b-    Türkiye ‘de kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanan tekdüzen muhasebe sisteminde tekdüzen maliyet muhasebesi sistemi

c-    Türkiye ‘deki tekdüzen maliyet muhasebesi sipariş maliyet sistemi uygulaması

d-    Safha maliyet sistemini kullanan örnek bir işletmede tekdüzen maliyet sistemi uygulaması

2-    MALİYETLERİN VERGİ DENETİMİ

a-    Maliyetlerin vergi denetiminin kapsamı

b-    Maliyetlerin vergi usul kanunu yönünden denetimi

c-    Maliyetlerin gelir vergisi kanunu yönünden denetimi

d-    Maliyetlerin kurumlar vergisi kanunu yönünden denetimi

e-    Maliyetlerin katma değer vergisi kanunu yönünden denetimi

ONUNCU BÖLÜM

1-    STANDART MALİYET SİSTEMİ VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

a-    Standart maliyet sisteminin kurulması

b-    Standart maliyet sapmalarının analizi

c-    Standart maliyet sisteminde kayıt ve raporlama

2-    DİREK MALİYET YÖNETİMİ

a-    Direk maliyet yönetiminin tanımı ve özellikleri

b-    Direk maliyet yönetimi ve kayıt sistemi

c-    Direk maliyet ve tam maliyet yöntemlerinin karşılaştırılması

d-    Direk maliyet yönetiminin yararları

ONBİRİNCİ BÖLÜM

1-    MALİYETLERİN HACİM VE KAR PLANLAMASINDA KULLANILMASI

a-    Kar planlaması

b-    Başabaş noktasının hesaplanması ve anlamı

c-    Karı belirleyen etkenlerdeki değişmeler

d-    Maliyet-Hacim-Kar analizinin kar planlamasına ilişkin varsayımları ve sınırları

2-    MALİYETLERİN FİYATLANDIRILMA KARARLARINDA KULLANILMASI

a-    Fiyatlama kararları üzerine genel bilgi

b-    Maliyet bilgileri ve fiyatlama kararları

c-    Maliyeti esas alan fiyatlama yöntemleri

ONİKİNCİ BÖLÜM

1-    KARAR SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MALİYET BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

a-    Karar seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından maliyetlerin sınıflandırılması

b-    Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması ile ilgili uygulama örnekleri

2-    MALİYET KONTROL RAPORLARI

a-    İşletme yönetiminde kontrol

b-    Finansal kontrol sisteminde maliyet bilgileri gereksinmesi

c-    Raporlama

d-    Maliyet kontrol raporları

 

Başlama Tarihi

Eğitim Günleri

Eğitim Saatleri

Eğitim Bitiş Tarihi

Eğitim Ücreti

 

 

 

 

 

More Enstitü; Bursa'nın Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğitim Markasıdır.

 

  • Bu eğitim için planlama gözükmüyor.

bizi arayın

İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı) No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA

Telefon: +90 224 441 20 58
Telefon: +90 224 453 20 72 - 73 -74 pbx
Faks: +90 (224) 453 20 75